Trivselregler

Nedan följer lite information till dig som boende och vad som förväntas av dig som granne.


Allmän aktsamhet

Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn

Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför att visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 07.00 ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappen om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl 22. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.

 

Störningar

Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Nattetid kan du ringa Security Assistance om din granne vägrar dämpa sig efter att du har sagt till. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

 

Säkerhet

Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet så vi kan nå dig. 


Sparsamhet 

Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum.

 

Fasaden

Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

 

Trappuppgångar 

Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund.


Tvättstuga

Föreningen har tvättstugor i i källarplan i anslutning till Trappa E och F. Boka med tagg i anslagstavlan i porten och max 1 pass åt gången så alla får möjlighet till en tvätt i veckan. Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner.  


Cyklar, motorcyklar, barnvagnar, rullatorer

Fungerande cyklar och mopeder får förvaras på gården i cykelställ.  Se till att de inte blockera tvättstugans fönster, som är nödutgångar. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Motorcyklar får endast parkeras på gatan.

 

Gården

Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning. Observera att askan måste vara helt sval när du lämnar grillplatsen.

 

Sopor

Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall får inte ställas på golvet i miljöhuset om kärlen är fulla. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av kärlen har gjorts och meddela styrelsen. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar.

 

Grovsopor

Möbler, elektronik och annat skrymmande avfall kan lämnas i containrar som beställs av föreningen ett par gånger om året. Detta utannonseras till alla boende någon vecka innan container kommer. Du kan även lämna grovsopor kostnadsfritt på Sysavs återvinningscentraler.


Rökning

Rökning i trapphusen är strikt förbjudet och vi önskar att du som boende inte heller röker i din lägenhet då doften sprider sig till grannarna via ventilationen. Det är dock okej att röka på gården under förutsättning att du tar hand om fimparna och slänger dom på lämpligt ställe. Det vill säga i papperskorgen där fimpar ska slängas.

 

Farligt avfall

Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergilampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt avfall. Detta får du personligen lämna på Sysavs återvinningscentraler.  Lämna du dem i miljöhuset eller container riskerar du skada både människor och miljö.

 

Källare

I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för översvämning i källare som kan skada dina saker.

 

Husdjur

Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller gården. Djur får ej rastas på gården, utan hänvisas till grönområdet på andra sidan Uddeholmsgatan. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur.

 

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Du ska ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

 

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår.

 

Om du ska flytta

Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning sker.